فعالیتهای آموزشی تربیت بدنی

اهم فعالیت های آموزشی تربیت بدنی شهرستان کلاله

اجرای همایش طناورز با حضور مسئول انجمن طناب زنی کشور
همایش طناورز با حضور آقای حسن خدادادی مسئول انجمن طناورز کشور در راستای اهداف شاخص های فرهنگی و ورزشی در تاریخ های 3 - 4 اردی بهشت ماه در محل سالن ورزشی صدف شهرستان کلاله برگزار گردید . در روز اول همایش اجرای طناب بازی در مهارت های متنوع و مختلف به صورت گروهی و یک  نفره توسط مدارس منتخب اجرا گردید در روز دوم همایش کارگاه آموزشی طرح طناورز با حضور استاد  حسن خدادادی برگزار گردید .


[ دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 13:8 ] [ خلیل پشتیبان ]

[ ]